021-88929242
گروه آموزشی یوبرگ
14ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاه ?How To Apply
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
14
گروه آموزشی یوبرگ
%60
مقاله نویسی ISI (نگارش)
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
56,400تومان

470,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
146,100تومان

487,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
15
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
146,100تومان

487,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
54,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
15
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
آموزش MATLAB دکتر زمانی
مبلغ پرداختی
94,500تومان

270,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%65
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
56,000تومان

280,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50