دانشگاه آزاد تهران جنوب
پیشنهادات ویژه یوبرگ
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
150,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
دانشگاه آزاد تهران جنوب
%50
 پردازش تصویرMATLAB
مبلغ پرداختی
150,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
دانشگاه آزاد تهران جنوب
%50
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
150,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
دانشگاه آزاد تهران جنوب
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
150,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
دانشگاه آزاد تهران جنوب
%50