گروه آموزشی یوبرگ
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کلیه دوره های تخصصی یوبرگ
مبلغ پرداختی
0تومان


شهریه واقعی
%0
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%0
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
تعیین سطح زبان انگلیسی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
شهریه واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش میکروکنترلر ARM
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش سیگنال در MATLAB 1
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
کامپایل لینوکس در ZYNQ
مبلغ پرداختی
50,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%75
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%75
پردازش سیگنال در MATLAB 2
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
آموزش پردازنده ZYNQ SoC
مبلغ پرداختی
150,000تومان

1,000,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره آنالیز سیگنال EEG
مبلغ پرداختی
150,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%70
فیلم آموزش MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
فیلم آموزش Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
میکروکنترلر Rasberry Pi
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره آموزشی HLS
مبلغ پرداختی
150,000تومان

1,000,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش سیگنال در FPGA
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره پردازنده DSP
مبلغ پرداختی
10,000تومان

20,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50