021-88929242
آموزش مجازی یوبرگ
1ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
دوره آنلاین Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
1
آموزش مجازی یوبرگ
%50
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
70,000تومان

350,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%50
دوره آنلاین MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
0
آموزش مجازی یوبرگ
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
67,000تومان

335,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
62,000تومان

310,000
شهریه واقعی
%38
تخفیف
0
دانشگاه علم و صنعت ایران
%38
 پردازش تصویرMATLAB
مبلغ پرداختی
90,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%57
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%57
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
75,000تومان

375,000
شهریه واقعی
%48
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%48
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
60,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%41
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%41
پردازش سیگنال در FPGA
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
پردازش سیگنال در MATLAB
مبلغ پرداختی
100,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
120,000تومان

600,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
70,000تومان

350,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره ی آموزشی DSP
مبلغ پرداختی
90,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%45
تخفیف
0
دانشگاه علم و صنعت ایران
%45
آموزش پردازنده ZYNQ SoC
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%46
تخفیف
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
%46
آموزش پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
120,000تومان

600,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
75,000تومان

375,000
شهریه واقعی
%48
تخفیف
1
گروه آموزشی یوبرگ
%48