گروه آموزشی یوبرگ
0ثبت نام
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاه How To Apply
مبلغ پرداختی
48,000تومان

80,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
0
گروه آموزشی یوبرگ
%40
فیلم آموزشی MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

50,000
شهریه واقعی
%20
تخفیف
0
گروه آموزشی یوبرگ
%20
فیلم آموزشی Python
مبلغ پرداختی
0تومان

0
شهریه واقعی
%0
تخفیف
0
گروه آموزشی یوبرگ
%0