گروه آموزشی یوبرگ
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاه ? How To Apply
مبلغ پرداختی
50,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
کارگاه مقاله نویسی ISI
مبلغ پرداختی
60,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%40
فیلم آموزش MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
فیلم آموزش Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
95,000تومان

190,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50