دانشگاه علم و صنعت ایران
پیشنهادات ویژه یوبرگ
کارگاه مقاله نویسی ISI
مبلغ پرداختی
25,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%75
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%75
MATLAB (حضوری و مجازی)
مبلغ پرداختی
45,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%85
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%85
Python (حضوری و مجازی)
مبلغ پرداختی
80,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%80
تخفیف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
%80
دوره تخصصی بین الملل
مبلغ پرداختی
1,000,000تومان

2,000,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
شرکت پیوند دانش و توسعه خاورمیانه
%50