پیشنهادات ویژه یوبرگ
مکانیک سیالات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
19
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ترمودینامیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
42
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مدار الکتریکی 1
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
1
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مدار الکتریکی 2
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
0
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوه دینامیک ماشین
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
0
گروه آموزشی یوبرگ
%100