021-88929242
 
پیشنهادات ویژه یوبرگ
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
10
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات معماری،عمران
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
14
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات گروه کامپیوتر
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
33
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات علوم پایه و عمومی
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
29
گروه آموزشی یوبرگ
%100
کتاب های دست دوم
مبلغ پرداختی
4,200تومان

7,000
ارزش واقعی
%40
تخفیف
1
گروه آموزشی یوبرگ
%40
مکانیک سیالات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
18
گروه آموزشی یوبرگ
%100
هیدرولیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
18
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مقاومت مصالح2
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
13
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مقاومت مصالح1
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
22
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مبانی توپولوژی- سیمز
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
جبر 1 (جزوه مبانی جبر)
مبلغ پرداختی
0تومان

100,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
ارتعاشات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
14
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مخابرات 1
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
35
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ترمودینامیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
42
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مدیریت و کنترل پروژه
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
27
گروه آموزشی یوبرگ
%100
محاسبات عددی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
26
گروه آموزشی یوبرگ
%100
فیزیک الکترونیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
24
گروه آموزشی یوبرگ
%100
اقتصاد مهندسی
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
24
گروه آموزشی یوبرگ
%100
کتاب ریاضی دکتر عرفانیان
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
23
گروه آموزشی یوبرگ
%100
دینامیک
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
28
گروه آموزشی یوبرگ
%100
بررسی سیستم های قدرت
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
35
گروه آموزشی یوبرگ
%100
استاتیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
29
گروه آموزشی یوبرگ
%100
الکترونیک صنعتی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
71
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش نرم افزارSPSS13
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
43
گروه آموزشی یوبرگ
%100
SQL
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
27
گروه آموزشی یوبرگ
%100
تاسیسات الکتریکی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
38
گروه آموزشی یوبرگ
%100
Stephen J. Chapman1
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
18
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش نرم افزار فورترن
مبلغ پرداختی
0تومان

15,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
61
گروه آموزشی یوبرگ
%100
حل تمرین الکترونیک 1
مبلغ پرداختی
0تومان

15,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
11
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش Protel DXP
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
34
گروه آموزشی یوبرگ
%100
میکروکنترلر ARM
مبلغ پرداختی
0تومان

15,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
49
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ریاضی عمومی-مارون
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
20
گروه آموزشی یوبرگ
%100
چگونه یک پروپوزال بنویسیم
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
98
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آمار و احتمال مهندسی
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
25
گروه آموزشی یوبرگ
%100
طراحی الگوریتم ها
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
59
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آدن و آدم
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
14
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش زبان PHP
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
28
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش ساخت وبسایت رایگان
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
56
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش طراحی صفحات وب
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
43
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ساختمان و زبان ماشین
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
5
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش حرفه ای word2013
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
60
گروه آموزشی یوبرگ
%100
نمونه سوال MATLAB
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
285
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش Simulink مقدماتی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
100
گروه آموزشی یوبرگ
%100
فایل ویدئوییGUI در MATLAB
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
237
گروه آموزشی یوبرگ
%100
 برنامه سازی پیشرفته
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
145
مشاوران فردا
%100
 ساختمان داده ها
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
28
مشاوران فردا
%100
 ریزپردازنده ۱
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
8
مشاوران فردا
%100
 ریزپردازنده 2
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
6
مشاوران فردا
%100
 آمار و احتمال مهندسی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
51
مشاوران فردا
%100
آموزش MAYA
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
65
مشاوران فردا
%100
آموزش PSpice
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
73
مشاوران فردا
%100
آموزش HSpice
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
38
مشاوران فردا
%100
آموزش LabVIEW
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
220
مشاوران فردا
%100
آموزش ASP.net
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
51
مشاوران فردا
%100
آموزش فتوشاپ (Photoshop)
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
417
مشاوران فردا
%100
آموزش Dreamweaver
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
98
مشاوران فردا
%100
آموزش مقدماتی SPICE
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
31
مشاوران فردا
%100
مقاومت مصالح ١
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
57
مشاوران فردا
%100
 مدارهای آنالوگ
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
34
مشاوران فردا
%100
 الکترونیک ۲ شریف
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
61
مشاوران فردا
%100
اصول الکترونیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
30
مشاوران فردا
%100
 داده کاوی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
95
مشاوران فردا
%100
 اصول برنامه نویسی C
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
91
مشاوران فردا
%100
0
مشاوران فردا
%0
0
مشاوران فردا
%0
0
مشاوران فردا
%0
شبکه مخابرات داده
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
25
مشاوران فردا
%100
0
مشاوران فردا
%0
آئرودینامیک ۱
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
11
مشاوران فردا
%100
ارتعاشات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
49
مشاوران فردا
%100
0
مشاوران فردا
%0