پیشنهادات ویژه یوبرگ
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات معماری،عمران
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات گروه کامپیوتر
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
جزوات علوم پایه و عمومی
مبلغ پرداختی
0تومان

0
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
کتاب های دست دوم
مبلغ پرداختی
4,200تومان

7,000
ارزش واقعی
%40
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%40
مکانیک سیالات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
هیدرولیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مقاومت مصالح2
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مقاومت مصالح1
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مبانی توپولوژی- سیمز
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
جبر 1 (جزوه مبانی جبر)
مبلغ پرداختی
0تومان

100,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
ارتعاشات
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مخابرات 1
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ترمودینامیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
مدیریت و کنترل پروژه
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
محاسبات عددی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
فیزیک الکترونیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
اقتصاد مهندسی
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
کتاب ریاضی دکتر عرفانیان
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
دینامیک
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
بررسی سیستم های قدرت
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
استاتیک
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
الکترونیک صنعتی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش نرم افزارSPSS13
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
SQL
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
تاسیسات الکتریکی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
Stephen J. Chapman1
مبلغ پرداختی
0تومان

1,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش نرم افزار فورترن
مبلغ پرداختی
0تومان

15,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ریاضی عمومی-مارون
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
چگونه یک پروپوزال بنویسیم
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آمار و احتمال مهندسی
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
طراحی الگوریتم ها
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آدن و آدم
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش زبان PHP
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
ساختمان و زبان ماشین
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش ساخت وبسایت رایگان
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش طراحی صفحات وب
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش حرفه ای word2013
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
نمونه سوال MATLAB
مبلغ پرداختی
0تومان

5,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش Simulink مقدماتی
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
فایل ویدئوییGUI در MATLAB
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%100
آموزش مقدماتی SPICE
مبلغ پرداختی
0تومان

10,000
ارزش واقعی
%100
تخفیف
مشاوران فردا
%100