آموزش شبکه های عصبی در MATLAB در دانشگاه علم و صنعت توسط دکتر زمانی دوست

51,000
%50
170,000
340,000
دانشگاه علم و صنعت ایران