دوره 40 ساعته پردازنده FPGA در دانشگاه علم و صنعت 


300,000
%40
200,000
500,000
دانشگاه علم و صنعت ایران