دوره 32 ساعته python در دانشگاه علم و صنعت تا 70 درصد تخفیف توسط دکتر زمانی دوست
( ثبت نام زودتر == تخفیف بیشتر )

188,000
%70
329,000
470,000
دانشگاه علم و صنعت ایران