فایل آموزشی (30 ساعته) پردازش تصویر در MATLAB از مقدماتی تا پیشرفته توسط دکتر زمانی دوست

50,000
%50
50,000
100,000
گروه آموزشی یوبرگ