فایل آموزشی شبکه های عصبی و کانولوشنال در MATLAB از مقدماتی تا پیشرفته توسط دکتر زمانی دوست

50,000
%50
50,000
100,000
گروه آموزشی یوبرگ