گروه آموزشی یوبرگ
Workshops
کامپایل لینوکس در ZYNQ
مبلغ پرداختی
50,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%75
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%75
دوره آنالیز سیگنال EEG
مبلغ پرداختی
150,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%70