گروه آموزشی هیرمند
سمینار و کارگاه ها
کارگاه تخصصی Blockchain
مبلغ پرداختی
52,500تومان

350,000
شهریه واقعی
%25
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%25