دانشگاه علم و صنعت ایران
سمینار و کارگاه ها
کارگاه مقاله نویسی ISI
مبلغ پرداختی
25,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%75
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%75
دوره تخصصی بین الملل
مبلغ پرداختی
1,000,000تومان

2,000,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
شرکت پیوند دانش و توسعه خاورمیانه
%50