آموزش مجازی یوبرگ
Python Courses
فیلم آموزش Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
70,000تومان

350,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10