021-88929242
دانشگاه علم و صنعت ایران
21ثبت نام
MATLAB
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
94,000تومان

470,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
21
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
آموزش MATLAB دکتر زمانی
مبلغ پرداختی
108,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
29
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
آموزش MATLAB دکتر زمانی
مبلغ پرداختی
108,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%46
تخفیف
6
گروه آموزشی یوبرگ
%46
دوره آموزشی ARM
مبلغ پرداختی
100,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%30
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%30
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
94,000تومان

470,000
شهریه واقعی
%43
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%43
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
78,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
18
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
78,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
11
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
78,000تومان

390,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
گروه آموزشی یوبرگ
%50
مدرک فنی و حرفه ای MATLAB
مبلغ پرداختی
20,000تومان

40,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
23
گروه آموزشی یوبرگ
%50