021-88929242
دانشگاه علم و صنعت ایران
2ثبت نام
MATLAB
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
56,400تومان

470,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
آموزش MATLAB دکتر زمانی
مبلغ پرداختی
94,500تومان

270,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%65
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
56,000تومان

280,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50