021-88929242
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
9ثبت نام
MATLAB
کارگاههای تخصصی MATLAB
مبلغ پرداختی
35,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%65
تخفیف
9
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%65
MATLAB همراه با Simulink
مبلغ پرداختی
195,750تومان

435,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
3
گروه آموزشی یوبرگ
%60
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
8
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
16
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
180,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60