دانشگاه علم و صنعت ایران
2ثبت نام
MATLAB
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
60,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%41
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%41
 پردازش تصویرMATLAB
مبلغ پرداختی
90,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%57
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%57
پردازش سیگنال در MATLAB
مبلغ پرداختی
100,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50