گروه آموزشی هیرمند
MATLAB & Python
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
54,000تومان

360,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%50
دوره آموزشی MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%50
شبکه عصبی و کانولوشنال
مبلغ پرداختی
52,500تومان

350,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%50
پردازش تصویر و ویدئو
مبلغ پرداختی
52,500تومان

350,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%50
آنالیز سیگنال EEG
مبلغ پرداختی
46,500تومان

310,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی هیرمند
%50
فایل آموزشی MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%60
فایل آموزشی Python
مبلغ پرداختی
50,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50