021-88929242
دانشگاه علم و صنعت ایران
17ثبت نام
MATLAB
دوره آموزشی Python
مبلغ پرداختی
94,000تومان

470,000
شهریه واقعی
%40
تخفیف
17
دانشگاه علم و صنعت ایران
%40
آموزش MATLAB دکتر زمانی
مبلغ پرداختی
108,000تومان

540,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
23
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
کارگاه یک روزه Python
مبلغ پرداختی
15,000تومان

30,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
58,000تومان

290,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
15
گروه آموزشی یوبرگ
%50
مدرک فنی و حرفه ای MATLAB
مبلغ پرداختی
20,000تومان

40,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
22
گروه آموزشی یوبرگ
%50