021-88929242
گروه آموزشی یوبرگ
2ثبت نام
MATLAB
MATLAB همراه با Simulink
مبلغ پرداختی
195,750تومان

435,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60
مدرک فنی و حرفه ای MATLAB
مبلغ پرداختی
117,000تومان

180,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
13
گروه آموزشی یوبرگ
%50
MATLAB علم و صنعت
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%66
تخفیف
20
دانشگاه علم و صنعت ایران
%66
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
5
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
13
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
180,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60