021-88929242
دانشگاه علم و صنعت ایران
4ثبت نام
فنی مهندسی
کارگاه آموزشی مقاله نویسی
مبلغ پرداختی
35,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
MATLAB همراه با Simulink
مبلغ پرداختی
195,750تومان

435,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60
آموزش PhotoShop (مقدماتی)
مبلغ پرداختی
108,000تومان

270,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
برنامه نویسی Python
مبلغ پرداختی
164,500تومان

470,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
مدرک فنی و حرفه ای MATLAB
مبلغ پرداختی
117,000تومان

180,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
13
گروه آموزشی یوبرگ
%50
MATLAB علم و صنعت
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%66
تخفیف
20
دانشگاه علم و صنعت ایران
%66
MATLAB  امیرکبیر
مبلغ پرداختی
60,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%61
تخفیف
5
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%61
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
51,000تومان

340,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
13
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش FPGA
مبلغ پرداختی
58,440تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
58,440تومان

487,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره ی Dsp
مبلغ پرداختی
54,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
9
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
دوره Altium Designer
مبلغ پرداختی
36,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%60
شبکه عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
180,000تومان

400,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
2
گروه آموزشی یوبرگ
%60