آموزش مجازی یوبرگ
8ثبت نام
فنی مهندسی
دوره آنلاین MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
8
آموزش مجازی یوبرگ
%50
دوره آنلاین Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

200,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
6
آموزش مجازی یوبرگ
%50
کارگاه مقاله نویسی ISI
مبلغ پرداختی
24,000تومان

120,000
شهریه واقعی
%70
تخفیف
15
دانشگاه علم و صنعت ایران
%70
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
60,000تومان

300,000
شهریه واقعی
%41
تخفیف
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
%41
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
62,000تومان

310,000
شهریه واقعی
%38
تخفیف
15
دانشگاه علم و صنعت ایران
%38
 پردازش تصویرMATLAB
مبلغ پرداختی
90,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%57
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%57
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
67,000تومان

335,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
آموزش پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
120,000تومان

600,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
آموزش پردازنده ZYNQ SoC
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%46
تخفیف
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
%46
دوره ی آموزشی DSP
مبلغ پرداختی
90,000تومان

450,000
شهریه واقعی
%45
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%45
پردازش سیگنال در FPGA
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%55
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%55
دوره میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
67,000تومان

335,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
12
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
دوره آموزش ARM
مبلغ پرداختی
120,000تومان

600,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50
پردازش سیگنال در MATLAB
مبلغ پرداختی
100,000تومان

500,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
%50