گروه آموزشی یوبرگ
Engineering Courses
کارگاه ? How To Apply
مبلغ پرداختی
50,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%50
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%50
پردازش تصویر در MATLAB
مبلغ پرداختی
74,000تومان

370,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
آموزش پردازنده ZYNQ SoC
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
گروه آموزشی یوبرگ
%10
MATLAB دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
64,000تومان

320,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
فیلم آموزش MATLAB
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
فیلم آموزش Python
مبلغ پرداختی
40,000تومان

100,000
شهریه واقعی
%60
تخفیف
آموزش مجازی یوبرگ
%60
پردازش سیگنال در FPGA
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
Python دکتر زمانی دوست
مبلغ پرداختی
70,000تومان

350,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
شبکه های عصبی در MATLAB
مبلغ پرداختی
70,000تومان

350,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
دوره تحلیل سیگنال EEG
مبلغ پرداختی
62,000تومان

310,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
دوره میکروکنترلر AVR
مبلغ پرداختی
98,000تومان

490,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
آموزش میکروکنترلر ARM
مبلغ پرداختی
110,000تومان

550,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
میکروکنترلر Rasberry Pi
مبلغ پرداختی
119,000تومان

595,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
دوره پردازنده FPGA
مبلغ پرداختی
114,000تومان

570,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
دوره پردازنده DSP
مبلغ پرداختی
114,000تومان

570,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
دوره آموزشی HLS
مبلغ پرداختی
150,000تومان

750,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
آموزش CATIA I
مبلغ پرداختی
82,000تومان

410,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
آموزش CATIA II
مبلغ پرداختی
106,000تومان

530,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10
آموزش ABAQUS I
مبلغ پرداختی
110,000تومان

550,000
شهریه واقعی
%10
تخفیف
دانشگاه علم و صنعت ایران
%10