دفاتر نمایندگی یوبرگ

دانشجویان دانشکده هایی که به عنوان نماینده گروه آموزشی یوبرگ در سایت معرفی شده اند از تسهیلات و امکانات ویژه ای برخوردارند.

 دفتر نمایندگی شماره یک

تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ساختمان ابوریحان - انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دبیر انجمن مهندسی مکانیک، جناب آقای مهندس خوانساری     تلفن ثابت: 64543476-021

 

دفتر نمایندگی شماره دو

تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی - طبقه همکف - انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی 

دبیر انجمن مهندسی شیمی، جناب آقای مهندس قائینی          تلفن ثابت: 02164543292

 تلفن همراه: 09107604886

 

در صورت تمایل به قبول دفتر نمایندگی در دانشگاه های کشور شما می توانید با تلفن 24521492_021 (مدیریت) تماس حاصل فرمایید.